Bloomdesign

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bloemenatelier “Bloomdesign”: Bloemenatelier “Bloomdesign”, eenmanszaak die gevestigd is te 3060 Bertem, Dorpstraat 151 bus A, telefoonnummer: 0477/23.18.85, e-mailadres: Info@bloomdesign.be, ondernemingsnummer: BE0472.617.449.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Bloemenatelier “Bloomdesign” plaatst.
3. Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

 

Artikel 2: Algemeen

 

1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Bloemenatelier “Bloomdesign” en de Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.
2. Bloemenatelier “Bloomdesign” is gerechtigd om de prijzen of Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
3. Een overeenkomst tussen Bloemenatelier “Bloomdesign” is enkel bindend wanneer er telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestiging is gebeurd door Bloemenatelier “Bloomdesign”.

 

Artikel 3: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

1. Bloemenatelier “Bloomdesign” benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Bloomdesign, Dorpstraat 151 bus A, 3060 Bertem, via e-mail op het adres info@bloomdesign.be of telefonisch op het nummer 0477/23.18.85.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding

 

1. Aanbiedingen van Bloemenatelier “Bloomdesign” zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder afwijkingen worden aanvaard.
2. De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.
3. Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.
4, Het kan voorkomen dat producten, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Bloemenatelier “Bloomdesign” dient de Klant hiervan in kennis te stellen. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan een alternatief voorstel geven aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.

 

Artikel 5: Annulering en uitstel

 

1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 5 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Bloemenatelier “Bloomdesign” het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 5 dagen na overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
2. De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 5 werkdagen voor levering of afhaling van de bestelling.
3. Bloemenatelier “Bloomdesign” behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. Bloemenatelier “Bloomdesign” dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6: Voorschotten

 

1. Voor Overeenkomsten vanaf €50 behoudt bloemenatelier “Bloomdesign” het recht om een voorschot te vragen van 50% van het aankoopbedrag.
2. Bloemenatelier “Bloomdesign” behoudt zich het recht om de activiteiten niet aan te vatten bij het niet tijdig betalen van het vastgestelde voorschotbedrag.

 

Artikel 7: Rekening en betaling

 

1. Iedere Overeenkomst wordt door Bloemenatelier “Bloomdesign” afzonderlijk verrekend aan de Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
2. Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.
3. Bloemenatelier “Bloomdesign” is gerechtigd (verdere) elke overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de zevende (7de) dag na aankoopdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag word een schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van twintig euro (20 EUR) en met een interest van 10% per maand, die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. Onkosten die gemaakt worden ten gevolge van niet betaling worden tevens aangerekend.
 

Artikel 8: Levering

 

1. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen.
2. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.

 

Artikel 9: Overmacht

 

1. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de website door overmacht niet bereikbaar is, dit geldt voor alle termijnen van onbereikbaarheid.
2. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn door overmacht.
3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, pannes (technisch en transport), andere onvoorziene problemen van technische aard bij Bloemenatelier “Bloomdesign”.

 

Artikel 10: Rechten en aansprakelijkheid

 

1. Bloemenatelier “Bloomdesign” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten in de tekst/gegevens.
2. De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen worden behandeld bij rechtbank van koophandel te Leuven.

 

Artikel 12: Herroepingsrecht

 

Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.
2. Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie en glaswerk. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.
3. Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt Bloemenatelier “Bloomdesign” het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant. Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan Bloemenatelier “Bloomdesign” of kosten inzake waardevermindering. Wanneer Bloemenatelier “Bloomdesign” vaststelt dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

 

Algemene voorwaarden 2022


 

Algemene voorwaarden WORKSHOPS

 

 

1. Toepassingsgebied

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Bloomdesign en de klant gesloten wordt.

 

Bloomdesign behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen.

Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

 

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van Bloomdesign leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Bloomdesign behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.

 

Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

2. Bedrijfsgegevens

 

Bloemenatelier “Bloomdesign”, eenmanszaak die gevestigd is te 3060 Bertem,

Dorpstraat 151 bus A, telefoonnummer: 0477/23.18.85, e-mailadres: Info@bloomdesign.be, ondernemingsnummer: BE0472.617.449

 

 

3. Workshops

 

Bloomdesign organiseert creatieve en florale workshops.

De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website (www.bloomdesign.be)

 

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop.

Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

Per workshop geldt een minimum van 4 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

 

 

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

 

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, ontvangt deze van Bloomdesign een e-mail met een betalingsuitnodiging.

Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop.

Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

Eén week voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

 

Bloomdesign en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Bloomdesign hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

 

5. Annulatie / afgelasten

 

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden via mail (info@bloomdesign.be).

Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Bloomdesign.

 

Bij annulering tot uiterlijk twee weken (14 dagen) voor de workshop, wordt de betaling volledig teruggestort.

Wanneer de workshop over meer dan 1 dag gespreid wordt, geldt als uiterlijke datum om te annuleren zonder kosten twee weken (14 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie.

 

Bij annulering tot uiterlijk één week (7 dagen) voor de workshop, zal Bloomdesign 50% van de betaling terugstorten.

 

Bij annulering tijdens de week voor de workshop en op de dag zelf, gebeurt er geen terugbetaling.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt er geen terugbetaling.

 

Als de klant een vervanger heeft gevonden om de plaats in te nemen, wordt de betaling teruggestort van zodra de vervanger zijn contactgegevens via mail (info@bloomdesign.be) Heeft bezorgd aan Bloomdesign en de betaling van deze vervanger in orde is.

 

Bloomdesign behoudt zich het recht om een workshop te allen tijde af te gelasten.

In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant.

Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

 

6. Prijzen

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw.

Daar Bloomdesign de vrijstellingsregeling geniet voor kleine ondernemingen.

 

Bloomdesign behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

De betaling gebeurt door middel van overschrijving vooraf.

Bloomdesign is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

7. Schade en aansprakelijkheid

 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Bloomdesign op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workhop.

In geval van schadeaanspraken naar Bloomdesign dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen.

Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

 

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Bloomdesign de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

 

8. Overmacht

 

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Bloomdesign het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

 

9. Auteursrechten en Copyright

 

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, alle social media kanalen is copyright van toepassing. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bloomdesign.

De lesgever heeft recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik.

Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt.

Dit alles onverminderd het recht van Bloomdesign om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

 

10. Privacy

 

Bloomdesign heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

Bloomdesign verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen bij Bloomdesign.

 

 

11. Klachten

 

Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan Bloomdesign ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Bloomdesign en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

 

12. Nietigheid

 

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende wel geldige bepaling.

 

 

13. Afstand van recht

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht.

Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

 

14. Toepasselijk recht

 

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Het Belgisch recht is van toepassing

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 2022